Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад [Alisher Navoiy]

Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад [Alisher Navoiy]
Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад [Alisher Navoiy]
Бисмиллоҳир-Раҳмонир-Раҳим
Эй чарх, не даврларки даст эттинг, Даврингда муҳаббат аҳлини маст эттинг, Ҳар кимники, оламда забардаст эттинг, Охир ажал илгида ани паст эттинг.
Тариқ фаносида муфаррад ва фано тариқида мужаррад, жаҳондағи паҳлавонларнинг паҳлавони жаҳони ва паҳлавонлиғ жаҳонининг жаҳон паҳлавони, сурат ва маънида бешабиҳ ва беназир, яъни Паҳлавон, шамсул-миллати ваддин[1] Муҳаммад Куштигир[2] сийрат ва суратида.
Паҳлавоннинг насабида саёдат шарафи бор, аммо чун тағойиси Паҳлавон Абусаид[3]ким, замоннинг паҳлавон ва мусаллам куштигири эркондур ва Паҳлавон кичик ёшлиғ эрконда ул фанда кундан-кунга андин ғарибосор ва ажиб намудорлар зоҳир бўлур эркондир. Андоқки, оз фурсатда жамиъ абнойи жинс борини мағлуб қилиб, бориға фоиқ ва ғолиб келибдур. Чун рўзгор ҳарунлиғидин ва лайлу наҳор буқаламунлиғидин[4] Паҳлавон Бусаид ҳаёт вадйатин муқтазойи ожил[5]ға топшурубдур. Паҳлавон истиҳқоқ била паҳлавонлиқ сартакиясига ўлтурубтур ва бу тойифа сарҳалқалиғин тавъ ва рағбат била қабул қилибдурлар. Невчунки ул, агарчи куч ва забардастликда замоннинг мунфариди эркондур, аммо куштидонлиғ ва забардастлиғда ҳам андоқ экондур ва бу тойифадин бу ўтган тўрт-беш юз йил, балки минг йилда анингдек ҳеч ёд бермайдур ва нақл қилмайдур. Бовужуди улки, ўз фанидаки, кушти бўлғайким, шуҳрати ул исм биладур ва онча якфанлиқда ва мардум афканлиқда кичик ёшлиқ эркондурким, шогирд куштигир эркондур ва бу фанда не варзиш қилур эркондур. Чун қобилияти баланд тушгандур ва мулоямати табъи борча фунунға муносиб ва баҳраманд воқеъ бўлғондур, кўп фазонил ва камолот ҳам касб қилғондурким, замон аҳли борчада Паҳлавонни мусаллам тутар эрдилар.
Ул жумладин адвор[6] ва мусиқий илмидурким, чун лаҳжаси ва ҳусни савти хўб экандур ва усули мазбут ва ҳаракоти ва саканоти марғуб. Ул дақиқ фанда кўшиш ва саъй кўргузуб, дахли том ва маҳорати молокалом топиб эрди ва дилкаш нақш[7]лар ва амал[8]лар ва дилписанд қавл[9]лар ва ғазаллар тасниф қилур эрди ва хўб айтур эрди. Андоқки, эшитган хавос ва авом хушҳол бўлмоқда беихтиёр ва ўрганмоқда беқарор эрдилар.
Ул асрнинг бу фанда моҳирлари мисли: Устод Муҳаммад Хоразмий ва Мавлоно Нуъмон ва Мавлоно Соҳиб Балхий ва Шайх Сафойи Самарқандий ва Хожа Юсуф Андижоний[10]дек кишиларнинг таснифоти муқобаласида ишлар ясабдур ва нақш ва суфия ва амал ва қавл ва жир чорзаблардек ва чун ўзи аларнинг кўпидан ҳам хушгўйроқ ва ҳам хушхон эрмиш, ишларининг шуҳрати кўпроқ воқеъ бўлур эмиш.
Машҳур амалларидан бири «чаҳоргоҳ» амалидурки, Мавлоно Тўтий[11] (алайҳа раҳма) нинг ул шеъридинким, матлаи будур:


Соқиё, де рафта ҳасту аҳволи фардо нопадид,
Хешро имруз хуш дорему фардоро ки дид?[12]
ким, Мир Бузург Термизий[13] отиға боғлабдурким, бағоят хушоянда ва мулойим эшитилур ва далил буким, Хуросон мулкида, балки Самарқанд ва Ироқда ҳамул ишни билмас гўянда йўқтур, балки ғайри гўянда дағи беҳад ва ҳаср халойиқнинг ёдидадур. Яна «сегоҳ» амалидурким, Мавлоно Хусрав[14]нинг шеъриға боғлабдур ва матлаи будурким:


Эй зи тоби оразат шамъе ба ҳар кошонай,
В-эй асири пурхами зулфат дили девонай[15]
ким, Бобур[[16] отиға боғлабтурки, ул дағи бағоят муассир ва хушоянда ишдур. Яна «сегоҳ» амалидурки.
Мавлоно Котибий[17]нинг ул шеъридинким, матлаи будурким:


Гаҳики, тиғи ту дар қатли аҳли дид барояд,
Ба як мушоҳада мақсуди сар шаҳид барояд[18].
Бу ишни боғламоқдин ғарази бу матлаъ эрмишким:


Маноли Котибий аз шоми ғам ки субҳи саодат
Ба юмни давлати Султон Абусаид барояд[19]
ким, Султон Абусаид мирзо[20] отиғи боғлабдур, ниҳоятдин ташқари дилпазир иш тушибдир.
Ва улким, Султони Соҳибқирон[21] хизматиға мушарраф бўлди, Машҳаддин «сайди ғазол»[22] шўъбасида ул ҳумоюн ҳазратнинг исмиға ўзининг бу шеъринки:

Онжо ки бар даргаҳат рўи ниёз овардаем,
Рўи дил дар каъбаи иқбол боз овардаем[23]
Mualifning boshqa asaralari
1 Mezon ul-Avzon (Tasvirlar) 941
2 Sab’ai Sayyor (Tasvirlar) 706
3 Arba’in [Alisher Navoiy] 1207
4 Арбаин - 40 четверостиший [Alisher Navoiy] 857
5 Арбаъин [Alisher Navoiy] 457
6 Афоризмы [Alisher Navoiy] 480
7 Badoyi ul-Bidoya (I- qism) [Alisher Navoiy] 2515
8 Badoyi ul-Bidoya (II- qism) [Alisher Navoiy] 2164
9 Badoyi ul-Vasat (I- qism) [Alisher Navoiy] 2665
10 Badoyi ul-Vasat (II- qism) [Alisher Navoiy] 1503
11 Badoyi ul-Vasat (III- qism) [Alisher Navoiy] 1155
12 Бадойиъ ул-Бидоя (I- қисм) [Alisher Navoiy] 681
13 Бадойиъ ул-Бидоя (II- қисм) [Alisher Navoiy] 899
14 Бадойиъ ул-Васат (I- қисм) [Alisher Navoiy] 617
15 Бадойиъ ул-Васат (II- қисм) [Alisher Navoiy] 642
16 Бадойиъ ул-Васат (III- қисм) [Alisher Navoiy] 536
17 Farhod va Shirin (I- qism) [Alisher Navoiy] 980
18 Farhod va Shirin (II- qism) [Alisher Navoiy] 2477
19 Favoid ul-Kibar (I- qism) [Alisher Navoiy] 1799
20 Favoid ul-Kibar (II- qism) [Alisher Navoiy] 781
21 Favoid ul-Kibar (III- qism) [Alisher Navoiy] 1287
22 Фавоид ул-Кибар (I- қисм) [Alisher Navoiy] 724
23 Фавоид ул-Кибар (II- қисм) [Alisher Navoiy] 657
24 Фавоид ул-Кибар (III- қисм) [Alisher Navoiy] 485
25 Фарҳод ва Ширин (I- қисм) [Alisher Navoiy] 511
26 Фарҳод ва Ширин (II- қисм) [Alisher Navoiy] 764
27 Hayrat ul-Abror (I- qism) [Alisher Navoiy] 3114
28 Hayrat ul-Abror (II- qism) [Alisher Navoiy] 1184
29 Hayrat ul-Abror (III- qism) [Alisher Navoiy] 941
30 Holoti Pahlavon Muhammad [Alisher Navoiy] 1388
31 Holoti Sayyid Hasan Ardasher [Alisher Navoiy] 1299
32 Ҳайрат ул-Аброр (I- қисм) [Alisher Navoiy] 729
33 Ҳайрат ул-Аброр (II- қисм) [Alisher Navoiy] 462
34 Ҳайрат ул-Аброр (III- қисм) [Alisher Navoiy] 421
35 Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер [Alisher Navoiy] 551
36 Layli va Majnun (I- qism) [Alisher Navoiy] 1271
37 Layli va Majnun (II- qism) [Alisher Navoiy] 1138
38 Layli va Majnun (III- qism) [Alisher Navoiy] 3466
39 Lison ut-Tayr (I- qism) [Alisher Navoiy] 4911
40 Lison ut-Tayr (II- qism) [Alisher Navoiy] 654
41 Lison ut-Tayr (III- qism) [Alisher Navoiy] 4006
42 Лайли ва Мажнун (I- қисм) [Alisher Navoiy] 529
43 Лайли ва Мажнун (II- қисм) [Alisher Navoiy] 513
44 Лайли ва Мажнун (III- қисм) [Alisher Navoiy] 640
45 Лисон ут-Тайр (I- қисм) [Alisher Navoiy] 764
46 Лисон ут-Тайр (II- қисм) [Alisher Navoiy] 541
47 Лисон ут-Тайр (III- қисм) [Alisher Navoiy] 543
48 Лисон ут-Тайр (Язык птиц) [Alisher Navoiy] 1003
49 Mahbub ul-Qulub [Alisher Navoiy] 1523
50 Majolis un-Nafois (I- qism) [Alisher Navoiy] 1109
51 Majolis un-Nafois (II- qism) [Alisher Navoiy] 1349
52 Mezon ul-Avzon [Alisher Navoiy] 2617
53 Muhokamat ul-Lugʻatayn [Alisher Navoiy] 4027
54 Munojot [Alisher Navoiy] 5100
55 Munshaot (Munojot) [Alisher Navoiy] 1273
56 Мажолис ун-Нафоис (I- қисм) [Alisher Navoiy] 615
57 Мажолис ун-Нафоис (II- қисм) [Alisher Navoiy] 520
58 Маҳбуб ул-Қулуб [Alisher Navoiy] 587
59 Мезон ул-Авзон [Alisher Navoiy] 620
60 Муножот [Alisher Navoiy] 616
61 Муншаот (Муножот) [Alisher Navoiy] 504
62 Муҳокамат ул-Луғатайн [Alisher Navoiy] 784
63 Nasoim ul-Muhabbat (I- qism) [Alisher Navoiy] 2986
64 Nasoim ul-Muhabbat (II- qism) [Alisher Navoiy] 1222
65 Nasoim ul-Muhabbat (III- qism) [Alisher Navoiy] 1345
66 Navodir un-Nihoya (I- qism) [Alisher Navoiy] 1362
67 Navodir un-Nihoya (II- qism) [Alisher Navoiy] 1101
68 Navodir un-Nihoya (III- qism) [Alisher Navoiy] 760
69 Navodir ush-Shabob (I- qism) [Alisher Navoiy] 1123
70 Navodir ush-Shabob (II- qism) [Alisher Navoiy] 902
71 Navodir ush-Shabob (III- qism) [Alisher Navoiy] 1083
72 Nazm ul-Javohir [Alisher Navoiy] 3243
73 Наводир ун-Ниҳоя (I- қисм) [Alisher Navoiy] 611
74 Наводир ун-Ниҳоя (II- қисм) [Alisher Navoiy] 574
75 Наводир ун-Ниҳоя (III- қисм) [Alisher Navoiy] 493
76 Наводир уш-Шабоб (I- қисм) [Alisher Navoiy] 640
77 Наводир уш-Шабоб (II- қисм) [Alisher Navoiy] 467
78 Наводир уш-Шабоб (III- қисм) [Alisher Navoiy] 563
79 Назм ул-Жавоҳир [Alisher Navoiy] 501
80 Насоим ул-Муҳаббат (I- қисм) [Alisher Navoiy] 737
81 Насоим ул-Муҳаббат (II- қисм) [Alisher Navoiy] 778
82 Насоим ул-Муҳаббат (III- қисм) [Alisher Navoiy] 757
83 Притчи [Alisher Navoiy] 561
84 Qaro koʻzum (I- qism) [Alisher Navoiy] 1308
85 Qaro koʻzum (II- qism) [Alisher Navoiy] 975
86 Qaro koʻzum (III- qism) [Alisher Navoiy] 950
87 Қаро кўзум (I- қисм) [Alisher Navoiy] 644
88 Қаро кўзум (II- қисм) [Alisher Navoiy] 605
89 Қаро кўзум (III- қисм) [Alisher Navoiy] 588
90 Risolai tiyr andoxtan [Alisher Navoiy] 878
91 Рисолаи тийр андохтан [Alisher Navoiy] 436
92 Sabai Sayyor [Alisher Navoiy] 7029
93 Saddi Iskandariy (I- qism) [Alisher Navoiy] 1012
94 Saddi Iskandariy (II- qism) [Alisher Navoiy] 997
95 Saddi Iskandariy (III- qism) [Alisher Navoiy] 1764
96 Siroj ul-Muslimin [Alisher Navoiy] 2035
97 Сабъаи Сайёр [Alisher Navoiy] 1223
98 Садди Искандарий (I- қисм) [Alisher Navoiy] 1081
99 Садди Искандарий (II- қисм) [Alisher Navoiy] 691
100 Садди Искандарий (III- қисм) [Alisher Navoiy] 901
101 Сирож ул-Муслимин [Alisher Navoiy] 510
102 Tarixi anbiyo va hukamo [Alisher Navoiy] 2639
103 Tarixi muluki ajam [Alisher Navoiy] 1927
104 Тарихи анбиё ва ҳукамо [Alisher Navoiy] 564
105 Тарихи мулуки ажам [Alisher Navoiy] 599
106 Vaqfiya [Alisher Navoiy] 2792
107 Вақфия [Alisher Navoiy] 508
108 Xamsat ul-Mutahayyirin [Alisher Navoiy] 1551
109 Xамсат ул-Мутаҳаййирин [Alisher Navoiy] 593
110 Gʻaroyib us-Sigʻar (I- qism) [Alisher Navoiy] 3611
111 Gʻaroyib us-Sigʻar (II- qism) [Alisher Navoiy] 1240
112 Gʻaroyib us-Sigʻar (III- qism) [Alisher Navoiy] 1392
113 Ғаройиб ус-Сиғар (I- қисм) [Alisher Navoiy] 971
114 Ғаройиб ус-Сиғар (II- қисм) [Alisher Navoiy] 459
115 Ғаройиб ус-Сиғар (III- қисм) [Alisher Navoiy] 835
Tavsiya qilamiz
Яндекс.Метрика