Бузоқ гувоҳликка чақирилсин! (ҳажвия) [Anvar Obidjon]

Бузоқ гувоҳликка чақирилсин! (ҳажвия) [Anvar Obidjon]
Бузоқ гувоҳликка чақирилсин! (ҳажвия) [Anvar Obidjon]
Хурмо остидаги сўрида ойдиндаги оқилондек қазиланиб ётган Оймаматнинг ҳаловатига вижирлоқ хотини яна путур етказди. «Қош қорайиб қоляпти, бузоғимиз яйловда тунамасин энди», деган сибизғасимон товуш унинг қулоғига сувараклар галасидек ёприлиб кириб, миясини тимдалади. Тилининг учига тўпланган сассиқ сўзларни сўлакка қўшиб туфлагач, ўзини босиб: «Қашқавой сендан ҳушёрроқ, молхонаси қаердалигини билади», дея дўриллаб қўйди.
– Ёмо-о-н танбал бўпкетяпсиз-да! – баттардан тихирланди хотин. – Ана, амакингизнинг ғўнажини ҳовлини адаштириб, уч кун деганда зўрға топилди.
– Бизники адашгандаям, пешанасидаги юм-юмалоқ қашқаси ҳаммага таниқли. Тўғри уйимизга қараб ҳайдашади.
Хотин биқинига қўл тираб, карнайни эндигина авжга ҳозирлаётганида, кўчадан келган: «Саттор ака! Ҳў, Саттор ака!» – деган овоз шаштини сўндирди.
– Тунов куниям биттаси Саттор аканинг уйи деб бизникини чақириб келувди, – эрига селкиллаб боқди хотин. – Сарғиш дарвоза маҳалла бўйича бизники-ю, Саттор фолчиники. Шуни бошқа рангга бўяб қўйсангиз бўлмайдими?
Фолчининг отини эшитиб, Оймаматнинг кўзлари бирдан айёрона чақнади. Қаддини кўтариб, тўшакка оёқ чоғиштираркан: «Шошма, калламга бир ўй келди», дея хотинига шумланиб илжайди-да, кўчага бўйланиб шанғиллади:
– Ҳў, лаббай! Кираверинг!
Одимлаши қоқинишга мойиллигидан шошқалоқлиги яққол сезилиб турган жийдабарг мўйловли йигит кела солиб қўшқўллаб кўришди-ю, ҳол-аҳвол сўраб ўтирмасдан: «Ҳамма умидим сиздан, акажон!» – дея Оймаматга кучукдек жаланглади. Сўрининг четига омонат қўниб, дуо ўрнига «нима хизмат бўлса, таппа-тайёрмиз», деган сўзлар билан юзига апил-тапил фотиҳа тортди.
Оймамат муддаони суриштиргач, йигит ҳатто улоқчилар ҳам ҳавас қиладиган чопқир эшаги қўққисдан ғойиб бўлгани, шу ноёб жониворни топиш умидида нажот излаб келганини маълум қилди. Фолчиликдаги тажрибасизлик Оймаматга панд бериб, гапни нимадан бошлашни билмай, бирпас чайналиб қолди. Пиёладаги чойни шошмасдан симириб, шошмасдан ютишга тутинди. Фикрини жамлаб олгач: «Эшагинг ҳангимиди, мочамиди?» – дея савол юмалатди.
«Ҳанги эди», деган жавобни эшитиб, туйқус қовоғини уйди:
– Отинг нимайди, ука?
– Қурванаққул.
– Очиғини айтсам, ишимиз анча чигал, Қурванаққул,– қошини биланглатди Оймамат. – Одатда, мочани топиш осонроқ, ожизалигига бориб, узоққа кетишдан қўрқади. Аммо-лекин, эркак зоти «ҳайё-хўй» деб, уйдан бош олиб чиқдими, уни дунёнинг нариги четидан қидир.
Қурванаққулнинг кўзи ёшўраб: «Ҳамма айб ўзимда, эшагимни қаттиқ хафа қипқўйганидим», дея мўлтираганида, Оймамат: «Хўш, хўш?» – деб қулоғини динг қилди.
– Кеча томорқага кирсам, эшагим ҳадеб тупроққа ағнаб ўйнаяпти-да, – сўзлана кетди Қурванаққул. – Қитмирлигим қўзиб, у ёқда энанг ўлиб ётибди-ю, сен юмалаб ўйнашингни қара, дедим. Буни эшитиб, эшагим «Эна-а! Эна-а!» деб йиғлашга тушди. Унга раҳмим келиб, ўзингни бос, шунчаки ҳазиллашдим, десам, «и-и, и-и», деганича менга бир зум ўқрайиб турди-ю, шартта ўгрилиб, оғилхонага қараб юрди. Эрталаб кирсам, аразлаб кетворибди.
– Ё тавба-а! – ёқа ушлади хотин. – Эшак одамнинг гапини уқишини энди эшитишим.
Шундан кейин Қурванаққулнинг сайроқланишини кўринг. «Фолчи»нинг хотинига ўгрилиб олиб, битта эшакмас, хонадонидаги борлиқ жонзот уни одамдек тушуниши, баъзилари ҳатто сўзлашниям ўргана бошлагани, масалан, биров кўчадан чақирса, ити ундан олдин «Ҳа-ҳов!» деб қўйиши, қўйи емига кўз олайтираётган эчкига қараб «Ема-а! Ема-а!» деб бақириб бериши, даканг хўрозининг дони тугаса, бўш идишни тепиб, «Қупқуруқ-ку! Қупқуруқ-ку» дея шовқин кўтарвориши ҳақида кўпириб саннашга тушди.
– Хўрозимнинг шаллақилигидан безиб, охири пасткўчадаги жиянимга бервордим, – ҳоббониликни давом эттирди у. – Бервордим-у, ҳалиям қулоғим тинчимайди. Эрталабгача «Қурванаққу-у-л! Қурванаққу-у-л!» деб мени чақириб чиқади.
Хотин дафъатан мунгланиб: «Хўроз сизга ичикибди, иним. Қайтариб опкелмасангиз, уволига қоласиз-а», дея доноланишни бошлаганида, Оймамат: «Бор энди, овқатга урин», дея дамини кесди. Хотин лаб бурганича нари кетгач, Оймамат тўшакка тиззалади, Қурванаққулга ҳам тиззалаб ўтиришни, нима деса, шуни адашмай такрорлаб туришни тайинлади.
– Вавақ-вавақ! – елка учириб қийпанглашга киришди Оймамат. – Вавақ-вавақ!
– Вавақ-вавақ! Вавақ-вавақ! – жилпиллаб такрорлади Қурванаққул.
– Шақира-шуқур, вақира-вуқур!
– Шақира-шуқур, вақира-вуқур!
– Вақ!!!
– Вақ!!!
Шундан сўнг «фолчи» кўз юмган асно бир дам жимиб қолди. Кейин ўзича ғудрана кетди:
– Ғавва-ғавва, ғавва-ғавва. Ғир-р, ғип! Ана… ана… кўряпман. Кўзи гўлайиб турибди.
Қурванаққул умидворланиб: «Ўша менинг эшагим бўлиши керак, ҳақиқатанам кўзи лўппайганроқ», дея типирчилаганида, кўзи юмуқ Оймамат «кўрагон»ликда давом этди:
– Бошида иккита қулоқ кўриняпти…
– Тўппа-тўғри топдингиз! Қулоғи иккита бўлса, айнан менинг эшагим!
– Орқасида битта дум…
– Ўша бир думли эшак меники! Қойилман, ака!
– Тагида тўртта оёқ турибди…
– Худди менинг эшагимни гапиряпсиз! Оёғи чинданам тўртта, ўзим санаб кўрганман! Энди, қаердалигини айтсалар бас, Нигериядан бўлсаям ушлаб келаман!
Оймамат аста кўзини очиб: «Мана, керакли ҳайвоннинг шаклини аниқладик», деб виқор билан дўранглаганида, Қурванаққул: «Шакли эшакми, ахир?» – дея тоқатсизланиб питирлади.
– Фолимга бир қизғиш бузоқ тушди, – деди Оймамат.– Қаншарида юм-юмалоқ оқ қашқаси бор. Менимча, у эшагингни кўрган. Шу бузоқни яйловдан топиб, олдимга ҳайдаб келсанг, қаттиқ тергов қиламан. Эшагингни ростданам кўрган бўлса, қайси ёққа кетганини айтади. Айтмай кўрсин-чи!
Қурванаққул: «Қимирламай ўтириб туринг, бузоқни ғизиллатиб опкелиш биздан», дея ўриндан қўзғалаётганида, Оймамат: «Тўхта!» – деб йўлдан қайирди ва қўшимча қилди:
– Бузоқни пок ҳолатда сўроқ қилишим керак. Уни йўлдаги ариқда яхшилаб чўмилтир.
– Хўп бўлади! – кўксига қўл босди Қурванаққул.
– Эринмасдан туёқлариниям ярқиратиб ювгин.
– Хўп!
Ўчоқ бошида ивирсиб турган хотин кутилмаганда гапга суқулди:
– Думига ёпишган қўйтиконларниям тозалаб қўяқолинг, иним.
Қурванаққул анграйиб, бир хотинга, бир «фолчи»га аланглади. Оймамат хотинига зимдан ўқрайиб қўйгач, Қурванаққулга юзланиб, беўхшов тиржайди:
– Анқайма, Қурванаққул. Фолчилик бу опангга биздан озгина юққан. Майли, думиниям тозалаб қўявур.
– Хўп! – кўксига қайтадан шапатилади Қурванаққул. Сўнг каттакон калишини «шилипа-шилип» қилганича кўча сари чопқиллади. Эрининг ножўя қилиқларидан хижолат тортган хотин қозон остидаги ўтга кескалдирик ташлаётиб, норози қиёфада бидирлади:
– Йигит шўрликни мазаҳлаб яхши иш қилмадингиз, дадаси. Қолавурса, бузоғимизни ҳайдаб келиб, энди эшагимни топиб беринг деса, нима қиласиз?
Оймаматнинг кўзлари яна муғамбирона милтираб, хотинига сирли ишшайди:
– Қурванаққулингга айтдим-ку, бузоқни сўроқ қиламан, деб. Сўроқ қиламанам! Агар қашқавойимиз ўша эшакни кўрган бўлса, айтар. Мабодо, кўрмаган бўлса, фолчи акангнинг қўлидан нимаям келарди, хотинжон…
Оймаматнинг оғзида қаҳқаҳа портлади-ю, хурмо шохларида яйраб чуғурлашаётган чумчуқлар гурунгни чала қолдириб, тўрт томонга тирқираб кетишди.

1998
Mualifning boshqa asaralari
1 Aspan attorning arizalari (hajviya) [Anvar Obidjon] 188
2 Ayollar va xayollar (hajviya) [Anvar Obidjon] 258
3 Аспан атторнинг аризалари (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 172
4 Аёллар ва хаёллар (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 229
5 Babangida (hajviya) [Anvar Obidjon] 170
6 Baqalarning niyati buzuq (hajviya) [Anvar Obidjon] 211
7 Bayram intyervyusi (hajviya) [Anvar Obidjon] 179
8 Berkinib olgan sirgʻacha (hikoya) [Anvar Obidjon] 199
9 Bezgakshamol-2 (hajviy hangomalar) [Anvar Obidjon] 414
10 Boymamat Beshinchi (hikoya) [Anvar Obidjon] 142
11 Buguncha bayram... (hajviya) [Anvar Obidjon] 170
12 Buzoq guvohlikka chaqirilsin! (hajviya) [Anvar Obidjon] 154
13 Бабангида (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 157
14 Байрам интервюси (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 182
15 Бақаларнинг нияти бузуқ (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 204
16 Безгакшамол-2 (ҳажвий ҳангомалар) [Anvar Obidjon] 217
17 Беркиниб олган сирғача (ҳикоя) [Anvar Obidjon] 183
18 Боймамат Бешинчи (ҳикоя) [Anvar Obidjon] 173
19 Бугунча байрам... (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 178
20 Dardingni stadionda ayt (hajviya) [Anvar Obidjon] 140
21 Davolanish (hajviya) [Anvar Obidjon] 166
22 Даволаниш (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 173
23 Дардингни стадионда айт (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 142
24 Eh, la’nati ombor… [Anvar Obidjon] 254
25 Eh, shoʻrlik erkaklar! (hajviya) [Anvar Obidjon] 184
26 Eng iste’dodli oʻlik (hajviya) [Anvar Obidjon] 130
27 Энг истеъдодли ўлик (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 118
28 Эҳ, лаънати омбор… [Anvar Obidjon] 216
29 Эҳ, шўрлик эркаклар! (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 144
30 Gulixonning gulzorchasi (hikoya) [Anvar Obidjon] 124
31 Гулихоннинг гулзорчаси (ҳикоя) [Anvar Obidjon] 136
32 Hakka xolaning igʻvolari (hikoya) [Anvar Obidjon] 151
33 Halokatdan asrovchilar (hajviya) [Anvar Obidjon] 144
34 Hemma Malina (hajviya) [Anvar Obidjon] 146
35 Ҳакка холанинг иғволари (ҳикоя) [Anvar Obidjon] 156
36 Ҳалокатдан асровчилар (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 138
37 Ҳемма Малина (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 135
38 Impoʻrtbop yigit (hajviya) [Anvar Obidjon] 145
39 Импўртбоп йигит (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 133
40 Jaqqi (hikoya) [Anvar Obidjon] 181
41 Жаққи (ҳикоя) [Anvar Obidjon] 127
42 Kambagʻalbop Gulmatiy (hajviya) [Anvar Obidjon] 236
43 Kasofati temirtak (hajviya) [Anvar Obidjon] 121
44 Keksa yamoqchi (hikoya) [Anvar Obidjon] 143
45 Kemaga tushganning joni bir (hajviya) [Anvar Obidjon] 211
46 Kezargon Boychechak (qissa) [Anvar Obidjon] 166
47 Камбағалбоп Гулматий (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 116
48 Кезаргон Бойчечак (қисса) [Anvar Obidjon] 119
49 Кекса ямоқчи (ҳикоя) [Anvar Obidjon] 118
50 Кемага тушганнинг жони бир (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 163
51 Madaniy zoʻravonlik (hajviya) [Anvar Obidjon] 142
52 Maqolasiz sarlavha (hajviya) [Anvar Obidjon] 191
53 Maqtanchoq (hikoya) [Anvar Obidjon] 225
54 Marayim gʻijjak (hajviya) [Anvar Obidjon] 161
55 Menga til oʻrgatmoqchi boʻlishgani (h... [Anvar Obidjon] 156
56 Meshpolvonning janglari [Anvar Obidjon] 929
57 Ming soʻmlik poʻstak (hajviya) [Anvar Obidjon] 127
58 Mirzaqand naynovning hasratlari (hajviya) [Anvar Obidjon] 150
59 Mishmishali (hajviya) [Anvar Obidjon] 125
60 Маданий зўравонлик (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 135
61 Марайим ғижжак (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 119
62 Мақоласиз сарлавҳа (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 126
63 Мақтанчоқ (ҳикоя) [Anvar Obidjon] 121
64 Менга тил ўргатмоқчи бўлишгани (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 110
65 Мешполвоннинг жанглари [Anvar Obidjon] 176
66 Минг сўмлик пўстак (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 114
67 Мирзақанд найновнинг ҳасратлари (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 111
68 Мишмишали (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 115
69 Nishon buqoq va ritmik gimnastika (ha... [Anvar Obidjon] 181
70 Nokdaun (hajviya) [Anvar Obidjon] 151
71 Нишон буқоқ ва ритмик гимнастика (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 167
72 Нокдаун (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 177
73 O...o...jon (hikoya) [Anvar Obidjon] 156
74 Odobli boʻlish osonmi? (hikoya) [Anvar Obidjon] 0
75 Ola-bula sharf (hajviya) [Anvar Obidjon] 140
76 Olovjon (hikoya) [Anvar Obidjon] 131
77 Oltiariq hangomalaridan [Anvar Obidjon] 398
78 Oltin vasvasasi (hajviya) [Anvar Obidjon] 198
79 Oltin yurakli avtobola (qissa va hiko... [Anvar Obidjon] 588
80 Ortigʻalining oʻzginasi (hajviya) [Anvar Obidjon] 150
81 Oshqovoqsiz satira (hajviya) [Anvar Obidjon] 173
82 Oxirgi sedanatut qissasi (hajviya) [Anvar Obidjon] 173
83 О...о...жон (ҳикоя) [Anvar Obidjon] 150
84 Одобли бўлиш осонми? (ҳикоя) [Anvar Obidjon] 0
85 Ола-була шарф (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 137
86 Олий табақали меҳмонлар (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 135
87 Оловжон (ҳикоя) [Anvar Obidjon] 129
88 Олтиариқ ҳангомаларидан [Anvar Obidjon] 154
89 Олтин васвасаси (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 134
90 Олтин юракли автобола (қисса ва ҳикоялар) [Anvar Obidjon] 133
91 Ортиғалининг ўзгинаси (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 130
92 Охирги седанатут қиссаси (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 121
93 Ошқовоқсиз сатира (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 126
94 Pidboʻl (hajviya) [Anvar Obidjon] 137
95 Poygakdagilar (hajviya) [Anvar Obidjon] 128
96 Poʻpisaning ogʻirligi qancha? (hajviya) [Anvar Obidjon] 0
97 Пидбўл (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 161
98 Пойгакдагилар (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 145
99 Пўписанинг оғирлиги қанча? (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 0
100 Qadrdon yigʻilar (hikoya) [Anvar Obidjon] 165
101 Qiygʻirakning shamoli (hajviya) [Anvar Obidjon] 151
102 Qora bodring (hajviya) [Anvar Obidjon] 177
103 Qorinbotir (doston) [Anvar Obidjon] 210
104 Qoʻgʻirchoqlar (hikoya) [Anvar Obidjon] 170
105 Qoʻlaqabli bogʻkursi (hajviya) [Anvar Obidjon] 226
106 Quvish (hajviya) [Anvar Obidjon] 162
107 Қадрдон йиғилар (ҳикоя) [Anvar Obidjon] 152
108 Қийғиракнинг шамоли (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 137
109 Қора бодринг (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 121
110 Қоринботир (достон) [Anvar Obidjon] 148
111 Қувиш (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 154
112 Қўлақабли боғкурси (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 128
113 Қўғирчоқлар (ҳикоя) [Anvar Obidjon] 156
114 Restoranda tanishganlar (hajviya) [Anvar Obidjon] 284
115 Ресторанда танишганлар (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 185
116 Serkaxonim (hajviya) [Anvar Obidjon] 137
117 Sotti satang hayotidan (hajviya) [Anvar Obidjon] 163
118 Sovigan koʻngil (hajviya) [Anvar Obidjon] 163
119 Soʻlim xiyobonda (hajviya) [Anvar Obidjon] 178
120 Sudxoʻrning ziyofati (hajviya) [Anvar Obidjon] 154
121 Серкахоним (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 127
122 Совиган кўнгил (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 167
123 Сотти сатанг ҳаётидан (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 171
124 Судхўрнинг зиёфати (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 111
125 Сўлим хиёбонда (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 150
126 Talablarga binoan (hajviya) [Anvar Obidjon] 138
127 Tip-tiniq vujud (hikoya) [Anvar Obidjon] 129
128 Tomoqqa taqaladigan gap (hajviya) [Anvar Obidjon] 146
129 Toʻgʻon Takayevning qoshiqbozi (hajviya) [Anvar Obidjon] 157
130 Toʻnni teskari kiyish (hajviya) [Anvar Obidjon] 171
131 Toʻporicha gap-gashtaklar (hajviya) [Anvar Obidjon] 154
132 Tushuntirish xati (hajviya) [Anvar Obidjon] 249
133 Tutunfurush (hajviya) [Anvar Obidjon] 175
134 Талабларга биноан (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 137
135 Тип-тиниқ вужуд (ҳикоя) [Anvar Obidjon] 118
136 Томоққа тақаладиган гап (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 126
137 Тутунфуруш (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 134
138 Тушунтириш хати (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 198
139 Тўнни тескари кийиш (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 130
140 Тўпорича гап-гаштаклар (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 139
141 Тўғон Такаевнинг қошиқбози (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 136
142 Uch ogʻa-ini (hikoya) [Anvar Obidjon] 152
143 Uyquda nimalar boʻlmaydi! (hikoya) [Anvar Obidjon] 201
144 Уйқуда нималар бўлмайди! (ҳикоя) [Anvar Obidjon] 125
145 Уста Гулматнинг жумбоғи (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 116
146 Уч оға-ини (ҳикоя) [Anvar Obidjon] 136
147 Val… valay… (hajviya) [Anvar Obidjon] 223
148 Вал… валай… (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 218
149 XX asr talonchiligi (hajviya) [Anvar Obidjon] 153
150 XX аср талончилиги (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 113
151 Xizmatchilik-da, xizmatchilik (hajviya) [Anvar Obidjon] 166
152 Xorij radiosi va... kalish (hajviya) [Anvar Obidjon] 160
153 Xususiy koʻprikcha (hajviya) [Anvar Obidjon] 146
154 Хизматчилик-да, хизматчилик (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 149
155 Хориж радиоси ва... калиш (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 163
156 Хусусий кўприкча (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 140
157 Yerliklar (hajviya) [Anvar Obidjon] 149
158 Ерликлар (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 131
159 Ziyodbotirdan boshqasi topiladi (hajviya) [Anvar Obidjon] 157
160 Ziyolicha olishuv (hajviya) [Anvar Obidjon] 152
161 Зиёдботирдан бошқаси топилади (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 162
162 Зиёлича олишув (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 144
163 Oʻshaning erimikan? (hajviya) [Anvar Obidjon] 0
164 Ўшанинг эримикан? (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 0
165 Gʻilay sichqon (hajviya) [Anvar Obidjon] 172
166 Ғилай сичқон (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 124
167 Shiliqabiliq (hajviya) [Anvar Obidjon] 129
168 Shomurod hasibfurushning futbolga bor... [Anvar Obidjon] 126
169 Shubha (hajviya) [Anvar Obidjon] 154
170 Shumqadam (hajviya) [Anvar Obidjon] 131
171 Шилиқабилиқ (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 120
172 Шомурод ҳасибфурушнинг футболга борга... [Anvar Obidjon] 137
173 Шубҳа (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 154
174 Шумқадам (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 119
175 Chakalakzor afsonasi (hajviya) [Anvar Obidjon] 194
176 Чакалакзор афсонаси (ҳажвия) [Anvar Obidjon] 174
Яндекс.Метрика