Holoti Pahlavon Muhammad [Alisher Navoiy]

Holoti Pahlavon Muhammad [Alisher Navoiy]
Holoti Pahlavon Muhammad [Alisher Navoiy]
Bismillohir-Rahmonir-Rahim
Ey charx, ne davrlarki dast etting, Davringda muhabbat ahlini mast etting, Har kimniki, olamda zabardast etting, Oxir ajal ilgida ani past etting.Tariq fanosida mufarrad va fano tariqida mujarrad, jahondagʻi pahlavonlarning pahlavoni jahoni va pahlavonligʻ jahonining jahon pahlavoni, surat va ma’nida beshabih va benazir, ya’ni Pahlavon, shamsul-millati vaddin[1] Muhammad Kushtigir[2] siyrat va suratida.
Pahlavonning nasabida sayodat sharafi bor, ammo chun tagʻoyisi Pahlavon Abusaid[3]kim, zamonning pahlavon va musallam kushtigiri erkondur va Pahlavon kichik yoshligʻ erkonda ul fanda kundan-kunga andin gʻaribosor va ajib namudorlar zohir boʻlur erkondir. Andoqki, oz fursatda jami’ abnoyi jins borini magʻlub qilib, borigʻa foiq va gʻolib kelibdur. Chun roʻzgor harunligʻidin va laylu nahor buqalamunligʻidin[4] Pahlavon Busaid hayot vadyatin muqtazoyi ojil[5]gʻa topshurubdur. Pahlavon istihqoq bila pahlavonliq sartakiyasiga oʻlturubtur va bu toyifa sarhalqaligʻin tav’ va ragʻbat bila qabul qilibdurlar. Nevchunki ul, agarchi kuch va zabardastlikda zamonning munfaridi erkondur, ammo kushtidonligʻ va zabardastligʻda ham andoq ekondur va bu toyifadin bu oʻtgan toʻrt-besh yuz yil, balki ming yilda aningdek hech yod bermaydur va naql qilmaydur. Bovujudi ulki, oʻz fanidaki, kushti boʻlgʻaykim, shuhrati ul ism biladur va oncha yakfanliqda va mardum afkanliqda kichik yoshliq erkondurkim, shogird kushtigir erkondur va bu fanda ne varzish qilur erkondur. Chun qobiliyati baland tushgandur va muloyamati tab’i borcha funungʻa munosib va bahramand voqe’ boʻlgʻondur, koʻp fazonil va kamolot ham kasb qilgʻondurkim, zamon ahli borchada Pahlavonni musallam tutar erdilar.
Ul jumladin advor[6] va musiqiy ilmidurkim, chun lahjasi va husni savti xoʻb ekandur va usuli mazbut va harakoti va sakanoti margʻub. Ul daqiq fanda koʻshish va sa’y koʻrguzub, daxli tom va mahorati molokalom topib erdi va dilkash naqsh[7]lar va amal[8]lar va dilpisand qavl[9]lar va gʻazallar tasnif qilur erdi va xoʻb aytur erdi. Andoqki, eshitgan xavos va avom xushhol boʻlmoqda beixtiyor va oʻrganmoqda beqaror erdilar.
Ul asrning bu fanda mohirlari misli: Ustod Muhammad Xorazmiy va Mavlono Nu’mon va Mavlono Sohib Balxiy va Shayx Safoyi Samarqandiy va Xoja Yusuf Andijoniy[10]dek kishilarning tasnifoti muqobalasida ishlar yasabdur va naqsh va sufiya va amal va qavl va jir chorzablardek va chun oʻzi alarning koʻpidan ham xushgoʻyroq va ham xushxon ermish, ishlarining shuhrati koʻproq voqe’ boʻlur emish.
Mashhur amallaridan biri «chahorgoh» amalidurki, Mavlono Toʻtiy[11] (alayha rahma) ning ul she’ridinkim, matlai budur:


Soqiyo, de rafta hastu ahvoli fardo nopadid,
Xeshro imruz xush doremu fardoro ki did?[12]
kim, Mir Buzurg Termiziy[13] otigʻa bogʻlabdurkim, bagʻoyat xushoyanda va muloyim eshitilur va dalil bukim, Xuroson mulkida, balki Samarqand va Iroqda hamul ishni bilmas goʻyanda yoʻqtur, balki gʻayri goʻyanda dagʻi behad va hasr xaloyiqning yodidadur. Yana «segoh» amalidurkim, Mavlono Xusrav[14]ning she’rigʻa bogʻlabdur va matlai budurkim:


Ey zi tobi orazat sham’e ba har koshonay,
V-ey asiri purxami zulfat dili devonay[15]
kim, Bobur[[16] otigʻa bogʻlabturki, ul dagʻi bagʻoyat muassir va xushoyanda ishdur. Yana «segoh» amalidurki.
Mavlono Kotibiy[17]ning ul she’ridinkim, matlai budurkim:


Gahiki, tigʻi tu dar qatli ahli did baroyad,
Ba yak mushohada maqsudi sar shahid baroyad[18].
Bu ishni bogʻlamoqdin gʻarazi bu matla’ ermishkim:


Manoli Kotibiy az shomi gʻam ki subhi saodat
Ba yumni davlati Sulton Abusaid baroyad[19]
kim, Sulton Abusaid mirzo[20] otigʻi bogʻlabdur, nihoyatdin tashqari dilpazir ish tushibdir.
Va ulkim, Sultoni Sohibqiron[21] xizmatigʻa musharraf boʻldi, Mashhaddin «saydi gʻazol»[22] shoʻ’basida ul humoyun hazratning ismigʻa oʻzining bu she’rinki:

Onjo ki bar dargahat roʻi niyoz ovardayem,
Roʻi dil dar ka’bai iqbol boz ovardayem[23]
Mualifning boshqa asaralari
1 Mezon ul-Avzon (Tasvirlar) 669
2 Sab’ai Sayyor (Tasvirlar) 505
3 Arba’in [Alisher Navoiy] 678
4 Арбаин - 40 четверостиший [Alisher Navoiy] 545
5 Арбаъин [Alisher Navoiy] 340
6 Афоризмы [Alisher Navoiy] 339
7 Badoyi ul-Bidoya (I- qism) [Alisher Navoiy] 1660
8 Badoyi ul-Bidoya (II- qism) [Alisher Navoiy] 1386
9 Badoyi ul-Vasat (I- qism) [Alisher Navoiy] 2064
10 Badoyi ul-Vasat (II- qism) [Alisher Navoiy] 1058
11 Badoyi ul-Vasat (III- qism) [Alisher Navoiy] 757
12 Бадойиъ ул-Бидоя (I- қисм) [Alisher Navoiy] 482
13 Бадойиъ ул-Бидоя (II- қисм) [Alisher Navoiy] 522
14 Бадойиъ ул-Васат (I- қисм) [Alisher Navoiy] 458
15 Бадойиъ ул-Васат (II- қисм) [Alisher Navoiy] 405
16 Бадойиъ ул-Васат (III- қисм) [Alisher Navoiy] 328
17 Farhod va Shirin (I- qism) [Alisher Navoiy] 709
18 Farhod va Shirin (II- qism) [Alisher Navoiy] 1770
19 Favoid ul-Kibar (I- qism) [Alisher Navoiy] 1231
20 Favoid ul-Kibar (II- qism) [Alisher Navoiy] 569
21 Favoid ul-Kibar (III- qism) [Alisher Navoiy] 794
22 Фавоид ул-Кибар (I- қисм) [Alisher Navoiy] 485
23 Фавоид ул-Кибар (II- қисм) [Alisher Navoiy] 420
24 Фавоид ул-Кибар (III- қисм) [Alisher Navoiy] 304
25 Фарҳод ва Ширин (I- қисм) [Alisher Navoiy] 374
26 Фарҳод ва Ширин (II- қисм) [Alisher Navoiy] 495
27 Hayrat ul-Abror (I- qism) [Alisher Navoiy] 2230
28 Hayrat ul-Abror (II- qism) [Alisher Navoiy] 762
29 Hayrat ul-Abror (III- qism) [Alisher Navoiy] 698
30 Holoti Sayyid Hasan Ardasher [Alisher Navoiy] 969
31 Ҳайрат ул-Аброр (I- қисм) [Alisher Navoiy] 466
32 Ҳайрат ул-Аброр (II- қисм) [Alisher Navoiy] 340
33 Ҳайрат ул-Аброр (III- қисм) [Alisher Navoiy] 282
34 Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад [Alisher Navoiy] 300
35 Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер [Alisher Navoiy] 435
36 Layli va Majnun (I- qism) [Alisher Navoiy] 975
37 Layli va Majnun (II- qism) [Alisher Navoiy] 790
38 Layli va Majnun (III- qism) [Alisher Navoiy] 2773
39 Lison ut-Tayr (I- qism) [Alisher Navoiy] 3910
40 Lison ut-Tayr (II- qism) [Alisher Navoiy] 420
41 Lison ut-Tayr (III- qism) [Alisher Navoiy] 2904
42 Лайли ва Мажнун (I- қисм) [Alisher Navoiy] 362
43 Лайли ва Мажнун (II- қисм) [Alisher Navoiy] 322
44 Лайли ва Мажнун (III- қисм) [Alisher Navoiy] 427
45 Лисон ут-Тайр (I- қисм) [Alisher Navoiy] 558
46 Лисон ут-Тайр (II- қисм) [Alisher Navoiy] 372
47 Лисон ут-Тайр (III- қисм) [Alisher Navoiy] 361
48 Лисон ут-Тайр (Язык птиц) [Alisher Navoiy] 624
49 Mahbub ul-Qulub [Alisher Navoiy] 1161
50 Majolis un-Nafois (I- qism) [Alisher Navoiy] 736
51 Majolis un-Nafois (II- qism) [Alisher Navoiy] 984
52 Mezon ul-Avzon [Alisher Navoiy] 2078
53 Muhokamat ul-Lugʻatayn [Alisher Navoiy] 2771
54 Munojot [Alisher Navoiy] 3892
55 Munshaot (Munojot) [Alisher Navoiy] 957
56 Мажолис ун-Нафоис (I- қисм) [Alisher Navoiy] 410
57 Мажолис ун-Нафоис (II- қисм) [Alisher Navoiy] 391
58 Маҳбуб ул-Қулуб [Alisher Navoiy] 418
59 Мезон ул-Авзон [Alisher Navoiy] 450
60 Муножот [Alisher Navoiy] 412
61 Муншаот (Муножот) [Alisher Navoiy] 370
62 Муҳокамат ул-Луғатайн [Alisher Navoiy] 499
63 Nasoim ul-Muhabbat (I- qism) [Alisher Navoiy] 2074
64 Nasoim ul-Muhabbat (II- qism) [Alisher Navoiy] 686
65 Nasoim ul-Muhabbat (III- qism) [Alisher Navoiy] 787
66 Navodir un-Nihoya (I- qism) [Alisher Navoiy] 862
67 Navodir un-Nihoya (II- qism) [Alisher Navoiy] 680
68 Navodir un-Nihoya (III- qism) [Alisher Navoiy] 403
69 Navodir ush-Shabob (I- qism) [Alisher Navoiy] 667
70 Navodir ush-Shabob (II- qism) [Alisher Navoiy] 619
71 Navodir ush-Shabob (III- qism) [Alisher Navoiy] 764
72 Nazm ul-Javohir [Alisher Navoiy] 2318
73 Наводир ун-Ниҳоя (I- қисм) [Alisher Navoiy] 437
74 Наводир ун-Ниҳоя (II- қисм) [Alisher Navoiy] 334
75 Наводир ун-Ниҳоя (III- қисм) [Alisher Navoiy] 309
76 Наводир уш-Шабоб (I- қисм) [Alisher Navoiy] 382
77 Наводир уш-Шабоб (II- қисм) [Alisher Navoiy] 324
78 Наводир уш-Шабоб (III- қисм) [Alisher Navoiy] 375
79 Назм ул-Жавоҳир [Alisher Navoiy] 323
80 Насоим ул-Муҳаббат (I- қисм) [Alisher Navoiy] 385
81 Насоим ул-Муҳаббат (II- қисм) [Alisher Navoiy] 468
82 Насоим ул-Муҳаббат (III- қисм) [Alisher Navoiy] 422
83 Притчи [Alisher Navoiy] 330
84 Qaro koʻzum (I- qism) [Alisher Navoiy] 826
85 Qaro koʻzum (II- qism) [Alisher Navoiy] 594
86 Qaro koʻzum (III- qism) [Alisher Navoiy] 603
87 Қаро кўзум (I- қисм) [Alisher Navoiy] 439
88 Қаро кўзум (II- қисм) [Alisher Navoiy] 400
89 Қаро кўзум (III- қисм) [Alisher Navoiy] 391
90 Risolai tiyr andoxtan [Alisher Navoiy] 571
91 Рисолаи тийр андохтан [Alisher Navoiy] 282
92 Sabai Sayyor [Alisher Navoiy] 5466
93 Saddi Iskandariy (I- qism) [Alisher Navoiy] 562
94 Saddi Iskandariy (II- qism) [Alisher Navoiy] 592
95 Saddi Iskandariy (III- qism) [Alisher Navoiy] 1073
96 Siroj ul-Muslimin [Alisher Navoiy] 1743
97 Сабъаи Сайёр [Alisher Navoiy] 772
98 Садди Искандарий (I- қисм) [Alisher Navoiy] 753
99 Садди Искандарий (II- қисм) [Alisher Navoiy] 306
100 Садди Искандарий (III- қисм) [Alisher Navoiy] 475
101 Сирож ул-Муслимин [Alisher Navoiy] 375
102 Tarixi anbiyo va hukamo [Alisher Navoiy] 1963
103 Tarixi muluki ajam [Alisher Navoiy] 1170
104 Тарихи анбиё ва ҳукамо [Alisher Navoiy] 359
105 Тарихи мулуки ажам [Alisher Navoiy] 263
106 Vaqfiya [Alisher Navoiy] 2195
107 Вақфия [Alisher Navoiy] 366
108 Xamsat ul-Mutahayyirin [Alisher Navoiy] 1206
109 Xамсат ул-Мутаҳаййирин [Alisher Navoiy] 368
110 Gʻaroyib us-Sigʻar (I- qism) [Alisher Navoiy] 2417
111 Gʻaroyib us-Sigʻar (II- qism) [Alisher Navoiy] 861
112 Gʻaroyib us-Sigʻar (III- qism) [Alisher Navoiy] 864
113 Ғаройиб ус-Сиғар (I- қисм) [Alisher Navoiy] 608
114 Ғаройиб ус-Сиғар (II- қисм) [Alisher Navoiy] 303
115 Ғаройиб ус-Сиғар (III- қисм) [Alisher Navoiy] 662
Tavsiya qilamiz
Яндекс.Метрика