Holoti Pahlavon Muhammad [Alisher Navoiy]

Holoti Pahlavon Muhammad [Alisher Navoiy]
Holoti Pahlavon Muhammad [Alisher Navoiy]
Bismillohir-Rahmonir-Rahim
Ey charx, ne davrlarki dast etting, Davringda muhabbat ahlini mast etting, Har kimniki, olamda zabardast etting, Oxir ajal ilgida ani past etting.Tariq fanosida mufarrad va fano tariqida mujarrad, jahondagʻi pahlavonlarning pahlavoni jahoni va pahlavonligʻ jahonining jahon pahlavoni, surat va ma’nida beshabih va benazir, ya’ni Pahlavon, shamsul-millati vaddin[1] Muhammad Kushtigir[2] siyrat va suratida.
Pahlavonning nasabida sayodat sharafi bor, ammo chun tagʻoyisi Pahlavon Abusaid[3]kim, zamonning pahlavon va musallam kushtigiri erkondur va Pahlavon kichik yoshligʻ erkonda ul fanda kundan-kunga andin gʻaribosor va ajib namudorlar zohir boʻlur erkondir. Andoqki, oz fursatda jami’ abnoyi jins borini magʻlub qilib, borigʻa foiq va gʻolib kelibdur. Chun roʻzgor harunligʻidin va laylu nahor buqalamunligʻidin[4] Pahlavon Busaid hayot vadyatin muqtazoyi ojil[5]gʻa topshurubdur. Pahlavon istihqoq bila pahlavonliq sartakiyasiga oʻlturubtur va bu toyifa sarhalqaligʻin tav’ va ragʻbat bila qabul qilibdurlar. Nevchunki ul, agarchi kuch va zabardastlikda zamonning munfaridi erkondur, ammo kushtidonligʻ va zabardastligʻda ham andoq ekondur va bu toyifadin bu oʻtgan toʻrt-besh yuz yil, balki ming yilda aningdek hech yod bermaydur va naql qilmaydur. Bovujudi ulki, oʻz fanidaki, kushti boʻlgʻaykim, shuhrati ul ism biladur va oncha yakfanliqda va mardum afkanliqda kichik yoshliq erkondurkim, shogird kushtigir erkondur va bu fanda ne varzish qilur erkondur. Chun qobiliyati baland tushgandur va muloyamati tab’i borcha funungʻa munosib va bahramand voqe’ boʻlgʻondur, koʻp fazonil va kamolot ham kasb qilgʻondurkim, zamon ahli borchada Pahlavonni musallam tutar erdilar.
Ul jumladin advor[6] va musiqiy ilmidurkim, chun lahjasi va husni savti xoʻb ekandur va usuli mazbut va harakoti va sakanoti margʻub. Ul daqiq fanda koʻshish va sa’y koʻrguzub, daxli tom va mahorati molokalom topib erdi va dilkash naqsh[7]lar va amal[8]lar va dilpisand qavl[9]lar va gʻazallar tasnif qilur erdi va xoʻb aytur erdi. Andoqki, eshitgan xavos va avom xushhol boʻlmoqda beixtiyor va oʻrganmoqda beqaror erdilar.
Ul asrning bu fanda mohirlari misli: Ustod Muhammad Xorazmiy va Mavlono Nu’mon va Mavlono Sohib Balxiy va Shayx Safoyi Samarqandiy va Xoja Yusuf Andijoniy[10]dek kishilarning tasnifoti muqobalasida ishlar yasabdur va naqsh va sufiya va amal va qavl va jir chorzablardek va chun oʻzi alarning koʻpidan ham xushgoʻyroq va ham xushxon ermish, ishlarining shuhrati koʻproq voqe’ boʻlur emish.
Mashhur amallaridan biri «chahorgoh» amalidurki, Mavlono Toʻtiy[11] (alayha rahma) ning ul she’ridinkim, matlai budur:


Soqiyo, de rafta hastu ahvoli fardo nopadid,
Xeshro imruz xush doremu fardoro ki did?[12]
kim, Mir Buzurg Termiziy[13] otigʻa bogʻlabdurkim, bagʻoyat xushoyanda va muloyim eshitilur va dalil bukim, Xuroson mulkida, balki Samarqand va Iroqda hamul ishni bilmas goʻyanda yoʻqtur, balki gʻayri goʻyanda dagʻi behad va hasr xaloyiqning yodidadur. Yana «segoh» amalidurkim, Mavlono Xusrav[14]ning she’rigʻa bogʻlabdur va matlai budurkim:


Ey zi tobi orazat sham’e ba har koshonay,
V-ey asiri purxami zulfat dili devonay[15]
kim, Bobur[[16] otigʻa bogʻlabturki, ul dagʻi bagʻoyat muassir va xushoyanda ishdur. Yana «segoh» amalidurki.
Mavlono Kotibiy[17]ning ul she’ridinkim, matlai budurkim:


Gahiki, tigʻi tu dar qatli ahli did baroyad,
Ba yak mushohada maqsudi sar shahid baroyad[18].
Bu ishni bogʻlamoqdin gʻarazi bu matla’ ermishkim:


Manoli Kotibiy az shomi gʻam ki subhi saodat
Ba yumni davlati Sulton Abusaid baroyad[19]
kim, Sulton Abusaid mirzo[20] otigʻi bogʻlabdur, nihoyatdin tashqari dilpazir ish tushibdir.
Va ulkim, Sultoni Sohibqiron[21] xizmatigʻa musharraf boʻldi, Mashhaddin «saydi gʻazol»[22] shoʻ’basida ul humoyun hazratning ismigʻa oʻzining bu she’rinki:

Onjo ki bar dargahat roʻi niyoz ovardayem,
Roʻi dil dar ka’bai iqbol boz ovardayem[23]
Mualifning boshqa asaralari
1 Mezon ul-Avzon (Tasvirlar) 938
2 Sab’ai Sayyor (Tasvirlar) 702
3 Arba’in [Alisher Navoiy] 1198
4 Арбаин - 40 четверостиший [Alisher Navoiy] 850
5 Арбаъин [Alisher Navoiy] 452
6 Афоризмы [Alisher Navoiy] 477
7 Badoyi ul-Bidoya (I- qism) [Alisher Navoiy] 2499
8 Badoyi ul-Bidoya (II- qism) [Alisher Navoiy] 2157
9 Badoyi ul-Vasat (I- qism) [Alisher Navoiy] 2659
10 Badoyi ul-Vasat (II- qism) [Alisher Navoiy] 1495
11 Badoyi ul-Vasat (III- qism) [Alisher Navoiy] 1152
12 Бадойиъ ул-Бидоя (I- қисм) [Alisher Navoiy] 678
13 Бадойиъ ул-Бидоя (II- қисм) [Alisher Navoiy] 896
14 Бадойиъ ул-Васат (I- қисм) [Alisher Navoiy] 615
15 Бадойиъ ул-Васат (II- қисм) [Alisher Navoiy] 640
16 Бадойиъ ул-Васат (III- қисм) [Alisher Navoiy] 533
17 Farhod va Shirin (I- qism) [Alisher Navoiy] 976
18 Farhod va Shirin (II- qism) [Alisher Navoiy] 2471
19 Favoid ul-Kibar (I- qism) [Alisher Navoiy] 1794
20 Favoid ul-Kibar (II- qism) [Alisher Navoiy] 778
21 Favoid ul-Kibar (III- qism) [Alisher Navoiy] 1284
22 Фавоид ул-Кибар (I- қисм) [Alisher Navoiy] 720
23 Фавоид ул-Кибар (II- қисм) [Alisher Navoiy] 656
24 Фавоид ул-Кибар (III- қисм) [Alisher Navoiy] 482
25 Фарҳод ва Ширин (I- қисм) [Alisher Navoiy] 507
26 Фарҳод ва Ширин (II- қисм) [Alisher Navoiy] 759
27 Hayrat ul-Abror (I- qism) [Alisher Navoiy] 3101
28 Hayrat ul-Abror (II- qism) [Alisher Navoiy] 1182
29 Hayrat ul-Abror (III- qism) [Alisher Navoiy] 936
30 Holoti Sayyid Hasan Ardasher [Alisher Navoiy] 1296
31 Ҳайрат ул-Аброр (I- қисм) [Alisher Navoiy] 725
32 Ҳайрат ул-Аброр (II- қисм) [Alisher Navoiy] 457
33 Ҳайрат ул-Аброр (III- қисм) [Alisher Navoiy] 418
34 Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад [Alisher Navoiy] 406
35 Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер [Alisher Navoiy] 549
36 Layli va Majnun (I- qism) [Alisher Navoiy] 1267
37 Layli va Majnun (II- qism) [Alisher Navoiy] 1135
38 Layli va Majnun (III- qism) [Alisher Navoiy] 3453
39 Lison ut-Tayr (I- qism) [Alisher Navoiy] 4900
40 Lison ut-Tayr (II- qism) [Alisher Navoiy] 653
41 Lison ut-Tayr (III- qism) [Alisher Navoiy] 4005
42 Лайли ва Мажнун (I- қисм) [Alisher Navoiy] 527
43 Лайли ва Мажнун (II- қисм) [Alisher Navoiy] 510
44 Лайли ва Мажнун (III- қисм) [Alisher Navoiy] 635
45 Лисон ут-Тайр (I- қисм) [Alisher Navoiy] 759
46 Лисон ут-Тайр (II- қисм) [Alisher Navoiy] 538
47 Лисон ут-Тайр (III- қисм) [Alisher Navoiy] 541
48 Лисон ут-Тайр (Язык птиц) [Alisher Navoiy] 997
49 Mahbub ul-Qulub [Alisher Navoiy] 1518
50 Majolis un-Nafois (I- qism) [Alisher Navoiy] 1105
51 Majolis un-Nafois (II- qism) [Alisher Navoiy] 1341
52 Mezon ul-Avzon [Alisher Navoiy] 2610
53 Muhokamat ul-Lugʻatayn [Alisher Navoiy] 4022
54 Munojot [Alisher Navoiy] 5074
55 Munshaot (Munojot) [Alisher Navoiy] 1271
56 Мажолис ун-Нафоис (I- қисм) [Alisher Navoiy] 608
57 Мажолис ун-Нафоис (II- қисм) [Alisher Navoiy] 514
58 Маҳбуб ул-Қулуб [Alisher Navoiy] 583
59 Мезон ул-Авзон [Alisher Navoiy] 616
60 Муножот [Alisher Navoiy] 613
61 Муншаот (Муножот) [Alisher Navoiy] 500
62 Муҳокамат ул-Луғатайн [Alisher Navoiy] 780
63 Nasoim ul-Muhabbat (I- qism) [Alisher Navoiy] 2980
64 Nasoim ul-Muhabbat (II- qism) [Alisher Navoiy] 1218
65 Nasoim ul-Muhabbat (III- qism) [Alisher Navoiy] 1341
66 Navodir un-Nihoya (I- qism) [Alisher Navoiy] 1359
67 Navodir un-Nihoya (II- qism) [Alisher Navoiy] 1096
68 Navodir un-Nihoya (III- qism) [Alisher Navoiy] 758
69 Navodir ush-Shabob (I- qism) [Alisher Navoiy] 1118
70 Navodir ush-Shabob (II- qism) [Alisher Navoiy] 897
71 Navodir ush-Shabob (III- qism) [Alisher Navoiy] 1079
72 Nazm ul-Javohir [Alisher Navoiy] 3234
73 Наводир ун-Ниҳоя (I- қисм) [Alisher Navoiy] 607
74 Наводир ун-Ниҳоя (II- қисм) [Alisher Navoiy] 568
75 Наводир ун-Ниҳоя (III- қисм) [Alisher Navoiy] 490
76 Наводир уш-Шабоб (I- қисм) [Alisher Navoiy] 637
77 Наводир уш-Шабоб (II- қисм) [Alisher Navoiy] 463
78 Наводир уш-Шабоб (III- қисм) [Alisher Navoiy] 557
79 Назм ул-Жавоҳир [Alisher Navoiy] 496
80 Насоим ул-Муҳаббат (I- қисм) [Alisher Navoiy] 735
81 Насоим ул-Муҳаббат (II- қисм) [Alisher Navoiy] 774
82 Насоим ул-Муҳаббат (III- қисм) [Alisher Navoiy] 750
83 Притчи [Alisher Navoiy] 554
84 Qaro koʻzum (I- qism) [Alisher Navoiy] 1304
85 Qaro koʻzum (II- qism) [Alisher Navoiy] 974
86 Qaro koʻzum (III- qism) [Alisher Navoiy] 945
87 Қаро кўзум (I- қисм) [Alisher Navoiy] 639
88 Қаро кўзум (II- қисм) [Alisher Navoiy] 599
89 Қаро кўзум (III- қисм) [Alisher Navoiy] 587
90 Risolai tiyr andoxtan [Alisher Navoiy] 868
91 Рисолаи тийр андохтан [Alisher Navoiy] 431
92 Sabai Sayyor [Alisher Navoiy] 7020
93 Saddi Iskandariy (I- qism) [Alisher Navoiy] 1009
94 Saddi Iskandariy (II- qism) [Alisher Navoiy] 994
95 Saddi Iskandariy (III- qism) [Alisher Navoiy] 1759
96 Siroj ul-Muslimin [Alisher Navoiy] 2033
97 Сабъаи Сайёр [Alisher Navoiy] 1218
98 Садди Искандарий (I- қисм) [Alisher Navoiy] 1076
99 Садди Искандарий (II- қисм) [Alisher Navoiy] 687
100 Садди Искандарий (III- қисм) [Alisher Navoiy] 896
101 Сирож ул-Муслимин [Alisher Navoiy] 507
102 Tarixi anbiyo va hukamo [Alisher Navoiy] 2631
103 Tarixi muluki ajam [Alisher Navoiy] 1920
104 Тарихи анбиё ва ҳукамо [Alisher Navoiy] 558
105 Тарихи мулуки ажам [Alisher Navoiy] 598
106 Vaqfiya [Alisher Navoiy] 2788
107 Вақфия [Alisher Navoiy] 501
108 Xamsat ul-Mutahayyirin [Alisher Navoiy] 1546
109 Xамсат ул-Мутаҳаййирин [Alisher Navoiy] 592
110 Gʻaroyib us-Sigʻar (I- qism) [Alisher Navoiy] 3600
111 Gʻaroyib us-Sigʻar (II- qism) [Alisher Navoiy] 1237
112 Gʻaroyib us-Sigʻar (III- qism) [Alisher Navoiy] 1384
113 Ғаройиб ус-Сиғар (I- қисм) [Alisher Navoiy] 966
114 Ғаройиб ус-Сиғар (II- қисм) [Alisher Navoiy] 455
115 Ғаройиб ус-Сиғар (III- қисм) [Alisher Navoiy] 829
Tavsiya qilamiz
Яндекс.Метрика