Holoti Pahlavon Muhammad [Alisher Navoiy]

Holoti Pahlavon Muhammad [Alisher Navoiy]
Holoti Pahlavon Muhammad [Alisher Navoiy]
Bismillohir-Rahmonir-Rahim
Ey charx, ne davrlarki dast etting, Davringda muhabbat ahlini mast etting, Har kimniki, olamda zabardast etting, Oxir ajal ilgida ani past etting.Tariq fanosida mufarrad va fano tariqida mujarrad, jahondagʻi pahlavonlarning pahlavoni jahoni va pahlavonligʻ jahonining jahon pahlavoni, surat va ma’nida beshabih va benazir, ya’ni Pahlavon, shamsul-millati vaddin[1] Muhammad Kushtigir[2] siyrat va suratida.
Pahlavonning nasabida sayodat sharafi bor, ammo chun tagʻoyisi Pahlavon Abusaid[3]kim, zamonning pahlavon va musallam kushtigiri erkondur va Pahlavon kichik yoshligʻ erkonda ul fanda kundan-kunga andin gʻaribosor va ajib namudorlar zohir boʻlur erkondir. Andoqki, oz fursatda jami’ abnoyi jins borini magʻlub qilib, borigʻa foiq va gʻolib kelibdur. Chun roʻzgor harunligʻidin va laylu nahor buqalamunligʻidin[4] Pahlavon Busaid hayot vadyatin muqtazoyi ojil[5]gʻa topshurubdur. Pahlavon istihqoq bila pahlavonliq sartakiyasiga oʻlturubtur va bu toyifa sarhalqaligʻin tav’ va ragʻbat bila qabul qilibdurlar. Nevchunki ul, agarchi kuch va zabardastlikda zamonning munfaridi erkondur, ammo kushtidonligʻ va zabardastligʻda ham andoq ekondur va bu toyifadin bu oʻtgan toʻrt-besh yuz yil, balki ming yilda aningdek hech yod bermaydur va naql qilmaydur. Bovujudi ulki, oʻz fanidaki, kushti boʻlgʻaykim, shuhrati ul ism biladur va oncha yakfanliqda va mardum afkanliqda kichik yoshliq erkondurkim, shogird kushtigir erkondur va bu fanda ne varzish qilur erkondur. Chun qobiliyati baland tushgandur va muloyamati tab’i borcha funungʻa munosib va bahramand voqe’ boʻlgʻondur, koʻp fazonil va kamolot ham kasb qilgʻondurkim, zamon ahli borchada Pahlavonni musallam tutar erdilar.
Ul jumladin advor[6] va musiqiy ilmidurkim, chun lahjasi va husni savti xoʻb ekandur va usuli mazbut va harakoti va sakanoti margʻub. Ul daqiq fanda koʻshish va sa’y koʻrguzub, daxli tom va mahorati molokalom topib erdi va dilkash naqsh[7]lar va amal[8]lar va dilpisand qavl[9]lar va gʻazallar tasnif qilur erdi va xoʻb aytur erdi. Andoqki, eshitgan xavos va avom xushhol boʻlmoqda beixtiyor va oʻrganmoqda beqaror erdilar.
Ul asrning bu fanda mohirlari misli: Ustod Muhammad Xorazmiy va Mavlono Nu’mon va Mavlono Sohib Balxiy va Shayx Safoyi Samarqandiy va Xoja Yusuf Andijoniy[10]dek kishilarning tasnifoti muqobalasida ishlar yasabdur va naqsh va sufiya va amal va qavl va jir chorzablardek va chun oʻzi alarning koʻpidan ham xushgoʻyroq va ham xushxon ermish, ishlarining shuhrati koʻproq voqe’ boʻlur emish.
Mashhur amallaridan biri «chahorgoh» amalidurki, Mavlono Toʻtiy[11] (alayha rahma) ning ul she’ridinkim, matlai budur:


Soqiyo, de rafta hastu ahvoli fardo nopadid,
Xeshro imruz xush doremu fardoro ki did?[12]
kim, Mir Buzurg Termiziy[13] otigʻa bogʻlabdurkim, bagʻoyat xushoyanda va muloyim eshitilur va dalil bukim, Xuroson mulkida, balki Samarqand va Iroqda hamul ishni bilmas goʻyanda yoʻqtur, balki gʻayri goʻyanda dagʻi behad va hasr xaloyiqning yodidadur. Yana «segoh» amalidurkim, Mavlono Xusrav[14]ning she’rigʻa bogʻlabdur va matlai budurkim:


Ey zi tobi orazat sham’e ba har koshonay,
V-ey asiri purxami zulfat dili devonay[15]
kim, Bobur[[16] otigʻa bogʻlabturki, ul dagʻi bagʻoyat muassir va xushoyanda ishdur. Yana «segoh» amalidurki.
Mavlono Kotibiy[17]ning ul she’ridinkim, matlai budurkim:


Gahiki, tigʻi tu dar qatli ahli did baroyad,
Ba yak mushohada maqsudi sar shahid baroyad[18].
Bu ishni bogʻlamoqdin gʻarazi bu matla’ ermishkim:


Manoli Kotibiy az shomi gʻam ki subhi saodat
Ba yumni davlati Sulton Abusaid baroyad[19]
kim, Sulton Abusaid mirzo[20] otigʻi bogʻlabdur, nihoyatdin tashqari dilpazir ish tushibdir.
Va ulkim, Sultoni Sohibqiron[21] xizmatigʻa musharraf boʻldi, Mashhaddin «saydi gʻazol»[22] shoʻ’basida ul humoyun hazratning ismigʻa oʻzining bu she’rinki:

Onjo ki bar dargahat roʻi niyoz ovardayem,
Roʻi dil dar ka’bai iqbol boz ovardayem[23]
Mualifning boshqa asaralari
1 Mezon ul-Avzon (Tasvirlar) 571
2 Sab’ai Sayyor (Tasvirlar) 464
3 Arba’in [Alisher Navoiy] 621
4 Арбаин - 40 четверостиший [Alisher Navoiy] 476
5 Арбаъин [Alisher Navoiy] 316
6 Афоризмы [Alisher Navoiy] 303
7 Badoyi ul-Bidoya (I- qism) [Alisher Navoiy] 1409
8 Badoyi ul-Bidoya (II- qism) [Alisher Navoiy] 1204
9 Badoyi ul-Vasat (I- qism) [Alisher Navoiy] 1797
10 Badoyi ul-Vasat (II- qism) [Alisher Navoiy] 960
11 Badoyi ul-Vasat (III- qism) [Alisher Navoiy] 693
12 Бадойиъ ул-Бидоя (I- қисм) [Alisher Navoiy] 426
13 Бадойиъ ул-Бидоя (II- қисм) [Alisher Navoiy] 474
14 Бадойиъ ул-Васат (I- қисм) [Alisher Navoiy] 420
15 Бадойиъ ул-Васат (II- қисм) [Alisher Navoiy] 348
16 Бадойиъ ул-Васат (III- қисм) [Alisher Navoiy] 298
17 Farhod va Shirin (I- qism) [Alisher Navoiy] 620
18 Farhod va Shirin (II- qism) [Alisher Navoiy] 1580
19 Favoid ul-Kibar (I- qism) [Alisher Navoiy] 1027
20 Favoid ul-Kibar (II- qism) [Alisher Navoiy] 512
21 Favoid ul-Kibar (III- qism) [Alisher Navoiy] 687
22 Фавоид ул-Кибар (I- қисм) [Alisher Navoiy] 379
23 Фавоид ул-Кибар (II- қисм) [Alisher Navoiy] 375
24 Фавоид ул-Кибар (III- қисм) [Alisher Navoiy] 271
25 Фарҳод ва Ширин (I- қисм) [Alisher Navoiy] 338
26 Фарҳод ва Ширин (II- қисм) [Alisher Navoiy] 424
27 Hayrat ul-Abror (I- qism) [Alisher Navoiy] 1767
28 Hayrat ul-Abror (II- qism) [Alisher Navoiy] 634
29 Hayrat ul-Abror (III- qism) [Alisher Navoiy] 607
30 Holoti Sayyid Hasan Ardasher [Alisher Navoiy] 865
31 Ҳайрат ул-Аброр (I- қисм) [Alisher Navoiy] 411
32 Ҳайрат ул-Аброр (II- қисм) [Alisher Navoiy] 309
33 Ҳайрат ул-Аброр (III- қисм) [Alisher Navoiy] 248
34 Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад [Alisher Navoiy] 273
35 Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер [Alisher Navoiy] 392
36 Layli va Majnun (I- qism) [Alisher Navoiy] 911
37 Layli va Majnun (II- qism) [Alisher Navoiy] 685
38 Layli va Majnun (III- qism) [Alisher Navoiy] 2542
39 Lison ut-Tayr (I- qism) [Alisher Navoiy] 3699
40 Lison ut-Tayr (II- qism) [Alisher Navoiy] 372
41 Lison ut-Tayr (III- qism) [Alisher Navoiy] 2758
42 Лайли ва Мажнун (I- қисм) [Alisher Navoiy] 323
43 Лайли ва Мажнун (II- қисм) [Alisher Navoiy] 289
44 Лайли ва Мажнун (III- қисм) [Alisher Navoiy] 381
45 Лисон ут-Тайр (I- қисм) [Alisher Navoiy] 496
46 Лисон ут-Тайр (II- қисм) [Alisher Navoiy] 340
47 Лисон ут-Тайр (III- қисм) [Alisher Navoiy] 318
48 Лисон ут-Тайр (Язык птиц) [Alisher Navoiy] 547
49 Mahbub ul-Qulub [Alisher Navoiy] 1028
50 Majolis un-Nafois (I- qism) [Alisher Navoiy] 658
51 Majolis un-Nafois (II- qism) [Alisher Navoiy] 910
52 Mezon ul-Avzon [Alisher Navoiy] 1877
53 Muhokamat ul-Lugʻatayn [Alisher Navoiy] 2522
54 Munojot [Alisher Navoiy] 3643
55 Munshaot (Munojot) [Alisher Navoiy] 867
56 Мажолис ун-Нафоис (I- қисм) [Alisher Navoiy] 363
57 Мажолис ун-Нафоис (II- қисм) [Alisher Navoiy] 348
58 Маҳбуб ул-Қулуб [Alisher Navoiy] 381
59 Мезон ул-Авзон [Alisher Navoiy] 384
60 Муножот [Alisher Navoiy] 364
61 Муншаот (Муножот) [Alisher Navoiy] 322
62 Муҳокамат ул-Луғатайн [Alisher Navoiy] 452
63 Nasoim ul-Muhabbat (I- qism) [Alisher Navoiy] 1840
64 Nasoim ul-Muhabbat (II- qism) [Alisher Navoiy] 615
65 Nasoim ul-Muhabbat (III- qism) [Alisher Navoiy] 724
66 Navodir un-Nihoya (I- qism) [Alisher Navoiy] 776
67 Navodir un-Nihoya (II- qism) [Alisher Navoiy] 573
68 Navodir un-Nihoya (III- qism) [Alisher Navoiy] 372
69 Navodir ush-Shabob (I- qism) [Alisher Navoiy] 597
70 Navodir ush-Shabob (II- qism) [Alisher Navoiy] 537
71 Navodir ush-Shabob (III- qism) [Alisher Navoiy] 667
72 Nazm ul-Javohir [Alisher Navoiy] 1989
73 Наводир ун-Ниҳоя (I- қисм) [Alisher Navoiy] 395
74 Наводир ун-Ниҳоя (II- қисм) [Alisher Navoiy] 301
75 Наводир ун-Ниҳоя (III- қисм) [Alisher Navoiy] 273
76 Наводир уш-Шабоб (I- қисм) [Alisher Navoiy] 329
77 Наводир уш-Шабоб (II- қисм) [Alisher Navoiy] 286
78 Наводир уш-Шабоб (III- қисм) [Alisher Navoiy] 324
79 Назм ул-Жавоҳир [Alisher Navoiy] 288
80 Насоим ул-Муҳаббат (I- қисм) [Alisher Navoiy] 345
81 Насоим ул-Муҳаббат (II- қисм) [Alisher Navoiy] 420
82 Насоим ул-Муҳаббат (III- қисм) [Alisher Navoiy] 389
83 Притчи [Alisher Navoiy] 287
84 Qaro koʻzum (I- qism) [Alisher Navoiy] 708
85 Qaro koʻzum (II- qism) [Alisher Navoiy] 544
86 Qaro koʻzum (III- qism) [Alisher Navoiy] 553
87 Қаро кўзум (I- қисм) [Alisher Navoiy] 382
88 Қаро кўзум (II- қисм) [Alisher Navoiy] 367
89 Қаро кўзум (III- қисм) [Alisher Navoiy] 354
90 Risolai tiyr andoxtan [Alisher Navoiy] 503
91 Рисолаи тийр андохтан [Alisher Navoiy] 256
92 Sabai Sayyor [Alisher Navoiy] 4784
93 Saddi Iskandariy (I- qism) [Alisher Navoiy] 512
94 Saddi Iskandariy (II- qism) [Alisher Navoiy] 539
95 Saddi Iskandariy (III- qism) [Alisher Navoiy] 955
96 Siroj ul-Muslimin [Alisher Navoiy] 1638
97 Сабъаи Сайёр [Alisher Navoiy] 701
98 Садди Искандарий (I- қисм) [Alisher Navoiy] 699
99 Садди Искандарий (II- қисм) [Alisher Navoiy] 272
100 Садди Искандарий (III- қисм) [Alisher Navoiy] 425
101 Сирож ул-Муслимин [Alisher Navoiy] 332
102 Tarixi anbiyo va hukamo [Alisher Navoiy] 1650
103 Tarixi muluki ajam [Alisher Navoiy] 997
104 Тарихи анбиё ва ҳукамо [Alisher Navoiy] 321
105 Тарихи мулуки ажам [Alisher Navoiy] 224
106 Vaqfiya [Alisher Navoiy] 2035
107 Вақфия [Alisher Navoiy] 320
108 Xamsat ul-Mutahayyirin [Alisher Navoiy] 1098
109 Xамсат ул-Мутаҳаййирин [Alisher Navoiy] 323
110 Gʻaroyib us-Sigʻar (I- qism) [Alisher Navoiy] 2119
111 Gʻaroyib us-Sigʻar (II- qism) [Alisher Navoiy] 800
112 Gʻaroyib us-Sigʻar (III- qism) [Alisher Navoiy] 796
113 Ғаройиб ус-Сиғар (I- қисм) [Alisher Navoiy] 529
114 Ғаройиб ус-Сиғар (II- қисм) [Alisher Navoiy] 271
115 Ғаройиб ус-Сиғар (III- қисм) [Alisher Navoiy] 622
Tavsiya qilamiz
Яндекс.Метрика